× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Bilgisayar Mühendisliği Bologna Süreci Uyum Çalışması

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Program Çıktıları

CENG-1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
CENG-2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
CENG-3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
CENG-4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
CENG-5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
CENG-6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
CENG-7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
CENG-8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
CENG-9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
CENG-10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
CENG-11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Program Çıktıları ve TYYÇ Uyum Matrisi

TYYÇ CENG-1 CENG-2 CENG-3 CENG-4 CENG-5 CENG-6 CENG-7 CENG-8 CENG-9 CENG-10 CENG-11
TYYÇ 1 - Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
TYYÇ 2 - Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
TYYÇ 3 - Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir.
TYYÇ 4 - Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.

TYYÇ 5 - Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.
TYYÇ 6 - Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
TYYÇ 7 - Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler.

TYYÇ 8 - Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ 9 - Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.
TYYÇ 10 - Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi Program Çıktıları

CENG-01 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapabilme, bilgiyi derinleştirebilme ve genişletebilme, erişilen bilgiyi yorumlayabilme ve uygulayabilme yeteneği.
CENG-02 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan yöntemler hakkında bilgi sahibi olma.
CENG-03 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilgileri tamamlama ve uygulama becerisi; multidisipliner bilgiyi entegre edebilme.
CENG-04 Yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; gerektiğinde araştırma ve öğrenme yeteneği.
CENG-05 Ability to devise and develop techniques to solve engineering problems; ability to realize new innovative techniques when dealign with engineering solutions.
CENG-06 Özgün fikirler ve yöntemler geliştirme yeteneği ve sistem, bileşen ve süreç geliştirirken yenilikçi çözümler geliştirme yeteneği.
CENG-07 Analitik modeller ve derin deneyse araştırmaları uygulamak ve geliştirmek. Bunların ışığında karmaşık problemler çözmek ve raporlamak.
CENG-08 Multidisipliner takımların liderliğini yürütmek; karmaşık problemleri çözmek için sorumluluk almak ve farklı yaklaşımlar tasarlamak.
CENG-09 Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneği (özellikle İngilizce).
CENG-10 İş süreçleri ve sonuçlarını hem yerel, hem uluslararası ortamlarda sistematik ve temiz bir şekilde sözlü ve yazılı olarak açıklayabilme yeteneği.
CENG-11 Mühendislik uygulamalarının çevresel ve sosyal yönlerini tanımlayabilme yeteneği.
CENG-12 Veriyi toplarken, analiz ederken ve sonuçları yayınlama süreçleri sırasındaki toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olmak.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri
(Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Program Yeterlilikleri
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. PY1
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. PY2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. PY3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. PY4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. PY5
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. PY6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. PY7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. PY8
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. PY9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. PY10
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. PY11
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. PY12

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Eğitimi Program Çıktıları

TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
Program Yeterlilikleri
BİLGİ
- Kuramsal
- Olgusal
1 - Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.1,2,3
2- Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunları kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.4
BECERİLER
- Bilişsel
- Uygulamalı
1- Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.5, 11
2- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.6
YetkinliklerBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği1- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştiriri ve sorumluluk alır.7
Öğrenme Yetkinliği1- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.8
İletişim ve Sosyal Yetkinlik1- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.9
2- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlük olarak aktarır.10
3- Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.11
Alana Özgü Yetkinlik1- Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.12
1Matematik, hesaplama, bilgi yönetimi, siber güvenlik, veritabanları, programlama ve ağ teknolojileri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri konularında yeterli altyapıya sahiptir.
3Bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak veya takımla yürütebilir.
4Bilişim teknolojileri ve bilişim sistemlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
5Bilişim ve bilgisayar bilimleri problmelerini kullanıcı, teknik ve kurumsal boyutlarında ayrı ayrı inceleyebilir, çözmek için yönteml geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
6Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
7Veritabanları, bilgisayar ağları, siber güvenlik ve programlama disiplinlerini içerek takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
8Bilişim alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamalardan bildikleri ve merak duyduklarını araştırır, inceler ve örnekleriyle gösterir.
9Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, bilgi teknolojileri, matematik, işletme ve bilgisayar bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11Bilişim uygulamalarının sosyal, çevresel ve etik boyutlarını anlar.
12Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, yasaca belirtilmemiş dahi olsa, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.