Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bölüm 1997 yılında Üniversite ile ayni yılda kurulmuş ve lisans eğitimine de ayni yıl başlamıştır.Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2000 yılında başlamıştır.

Lisans Programımız MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

Bölümümüz aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EURO-ACE diploma eki vermekle yetkilendirilmiştir.

Bu sayede mezunlarımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yapacakları yüksek lisans ve iş başvuruları sürecinde herhangi bir denklik işlemine ihtiyaç duymamaktadırlar.

Vizyonumuz:

Vizyonumuz, bilimsel ve yeni teknolojileri kullanan çok yönlü bir eğitim veren, mezunları ulusal ve uluslararası düzeyde iyi tanınan, saygın ve çalışma hayatında tercih edilen ülkemizin en seçkin bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında yer almaktır.

Misyonumuz:

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 1. iş yaşamındaki kapsamlı problemlere profesyonel sorumluluk ve etik bilinciyle, bireysel ve takım içinde çözüm geliştirebilen ve uygulayabilen,
 2. bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında akademik ve ileri düzey araştırma ve geliştirme yapabilen,
 3. yenilikçi ve girişimci bir vizyonla ulusal ve uluslararası düzeyde yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve mevcutların iyileştirilmesine katkı verebilen

mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Çıktılarımız

Program Çıktıları, öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan yeteneklerdir.

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Kalite Güvence Sistemimiz:

Aşağıda gösterilen, bölümümüz program yeterliliklerinin, müfredatının ve her bir ders için öğrenme kazanımlarının güncellemesi sürecini gösteren kalite güvence sistemi 2009 yılından beri uygulanmaktadır.

Bölüm Olanakları:

Çankaya Üniversitesi'nin Mühendislik Bölümleri, derslerin uygulamaları ve araştırmalar için iyi donanımlı eğitim ve araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Bunlar bilgisayar, elektronik, mikroişlemci, paralel ve bilimsel hesaplama, CISCO ağ, Paralel ve Bilimsel Hesaplama, CUDA Eğitim, Sanal Gerçeklik ve Konumsal/Medikal Modelleme & Simülasyon Laboratuvarlarıdır.

Bilgisayar laboratuvarlarının her birinde 40 adet Windows ve Linux işletim sistemleri ile çalışan yüksek performanslı bilgisayarlar vardır. Bu laboratuvarlarda Bilgisayar Mühendisliği Temelleri (Fundamentals of Computer Engineering), Bilgisayar Programlama (Computer Programming) ve İleri Programlama (Advanced Programming) derslerinin uygulamaları yapılmaktadır.
Mikroişlemci Laboratuvarında 65 adet hem Windows, hem de Linux işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlar vardır. Bu laboratuvarda mikroişlemci ve mikrokontrolör geliştirme kartları ile çeşitli deneyler yapmak mümkündür. Bu laboratuvar, daha çok Mikroişlemciler (Microprocessors), İşletim Sistemleri (Operating Systems), Veri Yapıları (Data Structures) gibi derslerin uygulamaları için kullanılmaktadır.
CISCO Ağ Laboratuvarında 25 öğrenci kapasiteli CISCO bilgisayar ağ birimleri (router ve switch) bulunmaktadır. Öğrenciler, gerçek CISCO anahtar (switch) ve yönlendirici (router) sistemleri kullanarak bilgisayar ağları oluşturmakta ve gerçek ortamda pratik yapma olanağına sahip olmaktadır. Biri Balgat diğeri Merkez kampüste olmak üzere ayni kapasiteli iki laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar ayni zamanda CISCO CCNA sertifika kursları için de kullanılacaktır.
Paralel ve Bilimsel Hesaplama Laboratuvarı bünyesinde uzun süreli ve yüksek sistem kaynağı gerektiren projelerin çalıştırılması amacıyla kullanılmakta olan 34 adet yüksek kapasiteli bilgisayardan oluşan bir bilgisayar kümesi bulunmaktadır. Bilgisayarlar üzerinde Scientific Linux işletim sistemi çalışmakta olup bilgisayarlara uzaktan iş bırakılabilmektedir. Bilgisayar kümesi web arayüzüne http://siber.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
CUDA Eğitim Laboratuvarı, NVIDIA tarafından yürütülen bir program kapsamında, "CUDA Teaching Center" unvanını almaya hak kazanmış 6 yüksek performanslı bilgisayar ve grafik kartı bulunduran bir laboratuvardır. Laboratuvar lisans ve yüksek lisans dersleri kapsamında verilen Ar-Ge çalışmaları için kullanılmaktadır.
Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (SG-Lab) yenilikçi teknolojilerin getirilerinden yararlanılarak sürükleyici üç boyutlu sanal ortamlar, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, oyun ve animasyon teknolojileri konusunda bilimsel çalışmalar yürütmek için kurulmuş, ve bu hedef doğrultusunda akademik çalışmalar yürüten bir araştırma birimidir. Merkezimizde sanal gerçeklik uygulamaları ve oyun teknolojileri geliştirmeye uygun donamım, Oculus Rift DK2 3B sanal gerçeklik gözlüğü, Unity 3B, CryTek ve UnReal Oyun Geliştirme Motoru lisansları mevcuttur.
Konumsal/Medikal Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında destek alan bir proje ile kurulmuştur. Laboratuvar, temin edilen yeni donanımlarla, objelerin ve canlıların hareketleri ile büyüklüklerinin üç boyutlu olarak izlenmesi ve ölçülebilmesi, tıbbi görüntülerin işlenmesi ve üç boyutlu değerlendirilmesi gibi konularda da araştırma çalışmalarının yürütülebileceği bir duruma getirilmiştir. Laboratuvarda, 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 2 adet optik izleme sistemi bulunmaktadır.